ХҮЧТЭЙ ЭРИЙГ ХҮЛЭХҮЙ

“Гэсэн хэдий ч сүнснүүд эрхшээлд чинь орсон гэдэгт та нар бүү баярла. Харин нэрс чинь тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлагтун.” Лук 10:20