ГАР ХҮРЭЭД АМЬДРАЛ НЬ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ХҮН

“Есүс гараа сунган түүнд хүрч...” Лук 5:13