ЗАГАЛМАЙ, ВОНХОФЕР, ДАГАЛДАГЧ БЭЛТГЭХҮЙ – ЗАГАЛМАЙ ЭХЛЭЛ ҮҮ ТӨГСГӨЛ ҮҮ?

Тэр тэдэнд бүгдэд нь хандаж ‘Хэн нэг нь Миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч Намайг дага.’ ...” Лук 9:23