АМИА ХОРЛОЛТ-ХЭН НЭГЭН СОНСОЖ БАЙНА УУ?

“Үүнд бүү гайхагтун. Учир нь булшинд байгчид бүгдээрээ Түүний дууг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайныг үйлдсэн нь амийн амилалд, муу муухайг үйлдсэн нь ялын амилалд байх болно.” Иохан 5:28-29