ТАРС ХОТЫН САУЛ

“...амиар ч бай, үхлээр ч бай биед минь Христ өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм.” Филиппой 1:20-21