БҮХ ЮМ ЗӨВ САЙН БАЙХ ЁСТОЙ БАЙТАЛ...

“Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм.” Филиппой 1:21