“Та үйлдсэн учраас би Танд өнө мөнхөд талархана. Таны нэр сайн учир бишрэлтнүүдийн тань өмнө би Түүнийг найдан хүлээнэ.” Дуулал 52:9