УРАГ УМАЙД БОЛОВСРОХ

“Харагтун, үр хүүхэд ЭЗЭНээс ирэх өв, умайн үр жимс нь шагнал болой.” Дуулал 127:3