Зехариа номыг ерөнхийд нь Иерусалим хотын сэргэлт, ЭЗЭНий өргөөг дахин босгох үйлс, Бурханы ард түмний ариусал болон Мессиагийн үе ирэх тухай зэрэг эш үзүүллэгүүд буюу МЭӨ 520–518 онд хамааруулах эш үзүүллэгүүд; (1–8-р бүлэг) мөн ирэх учиртай Мессиа ба эцсийн шүүлтийн тухай өгүүлсэн нь (9–14-р бүлэг) гэсэн хоёр хэсэгт хуваан үздэг билээ.

/Эх сурвалж: АРИУН БИЧЭЭС НИЙГЭМЛЭГ Ариун Библи ЗЕХАРИА номын тайлбар/