Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
11 Тоглуулсан
1 Тесалоник 1:2-3 Length: Unknown Play From album: 1 Тесалоник 1:2-3

1 ТЕСАЛОНИК 1:2-3

10

1 ТЕСАЛОНИК 18 Jul, 2017

Бид та бүгдийн төлөө Бурханд үргэлж талархахдаа та нарыг залбиралдаа тасралтгүй дурсан, (1 Тесалоник 1:2)
Паулын хувьд өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан чуулгануудынхаа төлөө үргэлж залбирдаг байсан. Паулын залбирлын сэдвийн жагсаалтыг харах юм бол маш сонирхолтой жагсаалт гарч ирнэ. Паулын бичсэн захидлууд дээрээс түүний залбирдаг гэсэн чуулганууд болон хувь хүмүүсийн жагсаалтыг гаргаж ирэх юм бол маш сонирхолтой жагсаалтыг бид харах болно. Паул энд хэлэхдээ “Бид та бүгдийн төлөө Бурханд үргэлж талархахдаа” гэж хэлсэн байгааг бид харж байна. Паул Тесалоникийн чуулганы төлөө Бурханд талархах маш олон шалтгаан байсан. Тэдгээрээс хамгийн чухал нэг шалтгаан бол тэд үнэхээр бусад чуулгануудад үлгэр дуурайл болохуйц чуулган байсан.

ШИНЭ ГЭРЭЭ

by