Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x

ШИНЭ НЭВТРҮҮЛГҮҮД

 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДҮРДЭЭ ОРОХУЙ МИНИЙ ТӨЛӨӨХ ЗАГАЛМАЙ

  “... Би Христтэй хамт цовдлогдсон. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүгээ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь Намайг хайрлаж, миний төлөө Өөрийгөө өргөсөн Бурханы Хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа ... Дэлгэрэнгүй »
  October 15, 2018 0 comment
 • НАХУМ 2:1-4

  Нахум номын 2 ба 3-р бүлэгт гардаг Ниневег устгахаар шийдсэн Бурханы шийдвэрээс бид Түүний  шударга байдал болон сайн чанарыг олж харах болно. Бурхан Ниневег зөвхөн устгах талаар яриагүй бөгөөд Тэр үүнийгээ үнэхээр гайхалтай арга ... Дэлгэрэнгүй »
  October 15, 2018 0 comment
 • ХАМТДАА – ЭЗЭНИЙ ЗООГ

  ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: “Эзэний зоогийг хайхрамжгүй, зохисгүй, буруу хандлагаар хүртэгч хэн бүхнийг Эзэн сахилгажуулах болно.” Загалмайд цовдлогдон нас барахынхаа өмнөхөн Есүс Өөрийн дагалдагч нартаа Өөрийнхөө энэ дэлхийд ирсэн зорилгыг нэгэн онцгой аргаар тайлбарлаж өгсөн байдаг. Есүс Христ Өөрийн 12 дагалдагч нартайгаа сүүлчийн удаа зоог ... Дэлгэрэнгүй »
  October 13, 2018 0 comment
 • БАРИМТАТ ЯРИА – МОНГОЛЫН ХРИСТИТГЭЛИЙН ТҮҮХ

  Түүхэндээ Монголчуудын дунд христитгэл үнэхээр байсан уу? Христитгэл хэрхэн оршин байв? "Монголын Христитгэлийн Түүх" сэдвээр МЭЭ удирдах зөвлөл, Христитгэлт эмч нарын хөдөлгөөн тэргүүн, Судрын чуулган Христийн цуглааны пастор Алтанхуягтай ярилцлаа. ТАТАЖ АВАХ
  October 12, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДҮРДЭЭ ОРОХУЙ

  “Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай.” Филиппой 2:5 ТАТАЖ АВАХ
  October 12, 2018 0 comment

НЭВТРҮҮЛГҮҮД